به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (سه شنبه، 20 آذر ماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است:

روزنامه

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزانی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزانی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!

افزایش قیمت خودرو به اسم اصلاح قیمت‌ها!/  تلگرام اولین بار با دستور روحانی فیلتر شد/ وعده ارزیابی 20 درصدی با FATF پس از گرانی 200 درصدی با برجام!