به گزارش فارس، براساس اخبار کسب شده با توجه به اینکه جلسه روز گذشته ۵ عضو منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی با آیتالله هاشمیرفسنجانی درباره امضا و ابلاغ حکم رئیس جدید دانشگاه آزاد به نتیجه نرسیده، این ۵ عضو گزارش جلسه فوق را روز سهشنبه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهند کرد تا تصمیمگیری نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد.

براساس اخبار کسب شده، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در جلسه با اعضای هیئت ۵ نفره، مصوبه هیئت امنای دانشگاه آزاد را که در آن فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب شده را از نظر شکلی دارای مشکل قانونی دانسته و هر توضیحی که درباره قانون‌مند بودن این مصوبه از سوی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده، از نظر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی قانع‌کننده نبوده است.

نظر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی این بوده که هیئت امنای دانشگاه آزاد جلسه دیگری تشکیل داده و فرهاد دانشجو و سایر کاندیداهای ریاست دانشگاه آزاد برنامه‌های خود را در این جلسه ارائه دهند، سپس رأی‌گیری صورت گیرد و آنگاه هر کاندیدا حائز بیشترین رأی شد، از نظر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس جدید دانشگاه آزاد خواهد بود و رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد حکمش را امضاء و ابلاغ خواهد کرد.

به نظر می‌رسد این پیشنهاد آیت‌الله هاشمی به نوعی بیانگر یک عقب گرد و آغاز دوباره جلسات هیئت امنا برای انتخاب جایگزین برای جاسبی است به همین جهت اعضای هیئت ۵ نفره در این جلسه نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد منتقل کردند و بحثو بررسی‌هایی در این خصوص صورت گرفت.

طبق اخبار رسیده قرار است هیئت ۵ نفره که با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دیدار کردند، گزارش خود را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کنند و در جلسه این شورا تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

برخی اخبار حکایت از این دارد که هیئت ۵ نفره علیرغم صحبت های روز گذشته میرزاده احتمالاً جلسه دیگری با آیتالله هاشمیرفسنجانی نخواهد داشت و تصمیمگیری درباره ابلاغ حکم دانشجو در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میپذیرد.