روزنامه خراسان نوشت:

پس از ناموفق بودن عرضه سهام شرکت هواپيمايي ايران اير در بورس، شنيده شده طي روزهاي اخير دستوري از سوي شوراي عالي اداري به نيکزاد وزير راه و شهرسازي ابلاغ شده که بر اساس آن، اين وزارتخانه موظف است ظرف يک سال آينده نسبت به واگذاري شرکت هما و مرکز آموزش وابسته به اين شرکت با کليه نيروها، اموال، امکانات و تجهيزات از طريق سازوکارهاي قانوني به بخش غيردولتي اقدام کند.