فارس: در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم، حجتالاسلام علوی رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی و سرلیست این جبهه، رد صلاحیت شد.

در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم، حجت‌الاسلام سید محمود علوی رئیس‌ شورای عالی جبهه ایستادگی که قرار بود سرلیست این جبهه باشد، رد صلاحیت شد.

بر اساس این گزارش، گفته میشود صلاحیت علوی از سوی منابع چهارگانه رد شده بود و هیئت نظارت استانی و شورای نگهبان نیز اعترض وی را به نظر منابع چهارگانه وارد ندانسته است.