به گزارش افکارنیوز،

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس گفت: عنوان شده بود وزیر ارتباطات، مذاکراتی با مدیر تلگرام داشته است. در جلسه امروز کمیسیون بیان شد این مذاکرات پنهانی نبوده و با مجوز و به طور محرمانه بوده است؛ این مسئله بایگانی شد.

نادر قاضی‌پور با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: جمع بندی گزارش تهیه شده در خصوص پیام رسان تلگرام بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق اعمال ماده ۲۳۴ عنوان شده بود که وزیر ارتباطات، مذاکراتی را با مدیر تلگرام داشته است.

قاضی‌پور تصریح کرد: در این جلسه بیان شد که این مذاکرات پنهانی نبوده، با مجوز و به طور محرمانه بوده است؛ بنابراین اعضای کمیسیون رای به عدم تخلف در این رابطه دادند و این مسئله بایگانی شد.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس با اشاره به قرائت خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص از معادن گفت: در این جلسه تمامی اعضای کمیسیون رای دادند تا این گزارش به صحن علنی مجلس ارجاع شود.