به گزارش افكار به نقل از فارس، پس از استفاده از نام مجعول خليج ع ر ب ي در مراسم افتتاحيه، مهدي صفري سفير ايران در چين نامه اعتراضآميز خود را به وزارت امور خارجه اين كشور ارائه داد.

در بخشي از اين نامه آمده است: مسئولان ايراني همچون رئيس سازمان تربيتبدني، رئيس و دبير كميته ملي المپيك به كاربرد نام خليج ع ر ب ي در مراسم افتتاحيه شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي اعتراض داشتهاند.