عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سفر هیأت ایرانی به روسیه در زمان ناصرالدین شاه اظهار داشت: این هیأت ایرانی وقتی وارد روسیه شد، با پیشرفت فناوری در روسیه روبهرو شد. در زمان برگشت به كشور تعدادی از آنها دیگر نماز نمیخواندند، چراكه میگفتند عقبافتادگی ما از دین است و بنابراین برای جبران این عقبماندگی به براندازی دین اقدام كردند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: همین موضوع باعثشد امیرکبیر در زمان تأسیس دارالفنون تدریس و آموزش‌های دینی را منع کند و به عنوان یک اصل قرار دهد زیرا بر این باور بود که آموزش‌های دینی باعثرشد نکردن فناوری می‌شود.

وی اظهار داشت: بر همین اساس امیرکبیر، دو نفر ضد خدا و مخالف دین را در رأس دارالفنون قرار داد تا از نفوذ دین در آنجا جلوگیری کند و به همین دلیل سکولارسازی در جامعه سیاسی و فرهنگی نفوذ کرد.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: این اقدام در آینده تأثیر خود را نشان داد؛ ‌انقلاب ضد استکباری و ضد قاجار توسط روحانیت و جریان دینی ‌و جریان مقدس انقلاب مشروطیت به دلیل وجود ‌رسوبات این تفکر غربی بین یک سری غرب‌زده‌ به جایی نرسیدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به خطرات در جریان اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایان امروز دو خطر را در پیش رو دارند، اول تشتت اصولگرایان و دوم نفوذ جریانهای غیروابسته و غیرباورمند نسبت به دین در جامعه اصولگرایی است كه خطر دوم بیشتر از خطر اول است.