روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" به طرح سئوال از رئیس جمهور پرداخته و نوشته است: مصطفی رضا حسینی سخنگوی طراحان سئوال از رئیس جمهور گفت: سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس از سوی من یا مطهری مطرح خواهد شد. شاید این سئوال را من مطرح کنم و شاید مطهری رئیس تیم طراحان سئوال از رئیس جمهور آن را طرح کند که این مسئله هنوز مشخص نشده است اما بسیاری از نمایندگان علاقه دارند که در این کار خودشان سهیم باشند.