کیهان :

گفت: یکی از عوامل فتنه گفته است؛ باید قبول کنیم که در میان توده های مردم پایگاهی نداریم.
گفتم: خواب دیده خیر باشه! چشم بسته غیب گفته!
گفت: همین آقا می گوید؛ مردم دیدگاه ها و مواضع ما را ضد دین می دانند و با آن دشمنی می ورزند.
گفتم: بعد از ائتلاف با بهایی ها و منافقین و مارکسیست ها و سلطنت طلب ها و حمایت آشکار اسرائیل و آمریکا و انگلیس و دیکتاتورهای عرب از فتنه ۸۸ و بعد از شعار دادن به نفع اسرائیل در روز قدس و اهانت به ساحت حضرت امام حسین(ع) و… انتظار دارند که مردم آنها را ستون پنجم و پیاده نظام اسرائیل ندانند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! گفته است باید علت رویگردانی مردم را دقیقا بررسی کنیم.
گفتم: عجب خل و چل هايي هستند! يعني تا حالا نفهميده اند؟ يارو مي گفت؛ تعجب مي كنم كه چرا پابرهنه ها به ما رأي نمي دهند؟ گفتند؛ آخه پابرهنه ها كفش ندارند كه ريگي در كفش داشته باشند!