به گزارش فارس، در این جلسه، حمیدرضا آیتاللهی رئیس پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس شورای بررسی متون و کتب علومانسانی، گزارشی از فعالیتهای اخیر این شورا را به استحضار رهبر معظم انقلاب رساند.

وی در این گزارش اجمالی با اشاره به فعالیت‌های ۱۵ ساله این شورا که در سال‌های اخیر شتاب فراوانی گرفته، حضور یک هزار و ۵۰۰ استاد حوزه علوم‌انسانی مرتبط با این شورا از سراسر کشور را زمینه‌ساز ایجاد شبکه‌ای فعال از اساتید علوم‌انسانی دانست که موجب تمرکززدایی در مباحثعلوم‌انسانی کشور شده است.

آیت‌اللهی با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص نقد و بررسی ۳۰۰ کتاب دانشگاهی علوم‌انسانی و ۱۰۰ نظریه جهانی در این حوزه، انتشار ۱۹ مجله علمی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، برگزاری دومین کنگره ملی علوم‌انسانی در دی‌ماه سال جاری و چندین فعالیت مهم دیگر اظهار امیدواری کرد که پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها بتوانند گامی هر چند کوچک در مسیر رهنمودهای ایشان در حوزه علوم‌انسانی کشور بردارند.

حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب نیز پس از استماع این گزارش ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تأکید بر استمرار این فعالیتها و انجام اقدامات اساسی دیگر، اظهار کردند که بحث جهانبینی اسلامی در علومانسانی باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.