به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا مقدمفر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس در گفتوگو با فارس با اشاره به بازداشت محمدسعید ذاکری دبیر سیاسی هفتهنامه ۹ دی در پی درج یادداشتی در این هفتهنامه اظهار داشت: با وجود اینکه به مطالب منتشره در این یادداشت نقد داشته و آن را تأئید نمیکنم، اما به نظر میرسد قوه محترم قضائیه بهتر است در شرایط کنونی و ایام پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سعه صدر بیشتری داشته باشد تا از هرگونه حاشیهسازی در فضای سیاسی کشور جلوگیری شود.

وی ادامه داد: رویه قضائی تاکنون بر این بوده که اگر مطلب خلاف قانونی در نشریه‌ای منتشر شد، مدیرمسئول آن نشریه بایستی پاسخگو باشد و اگر شکایتی تنظیم شد، مخاطب شخص مدیرمسئول رسانه است لذا احضار و بازداشت نویسنده یا خبرنگار یک نشریه برخلاف رویه قضائیه جاری است.

مقدم‌فر افزود: حال که یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی است، نباید محذوریت قوه قضائیه در برخورد با ایشان منجر به بازداشت خبرنگاران و نویسندگان متعهد این نشریه شود.

مقدم‌فر افزود: محمد سعید ذاکری از نویسندگان و خبرنگاران متعهد با خانواده‌ای اصیل و متدین است و معتقدم قوه محترم قضائیه می‌تواند در این مورد سعه صدر بیشتری به خرج دهد.

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به سابقه آقای محمدسعید ذاکری، شاهد آزادی هرچه سریع‌تر وی باشیم. حمیدرضا مقدم‌فر مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به بازداشت محمدسعید ذاکری دبیر سیاسی هفته‌نامه ۹ دی در پی درج یادداشتی در این هفته‌نامه اظهار داشت: با وجود اینکه به مطالب منتشره در این یادداشت نقد داشته و آن را تأئید نمی‌کنم، ‌ اما به نظر می‌رسد قوه محترم قضائیه بهتر است در شرایط کنونی و ایام پیش از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی سعه صدر بیشتری داشته باشد تا از هرگونه حاشیه‌سازی در فضای سیاسی کشور جلوگیری شود.

وی ادامه داد: رویه قضائی تاکنون بر این بوده که اگر مطلب خلاف قانونی در نشریه‌ای منتشر شد، مدیرمسئول آن نشریه بایستی پاسخگو باشد و اگر شکایتی تنظیم شد، مخاطب شخص مدیرمسئول رسانه است لذا احضار و بازداشت نویسنده یا خبرنگار یک نشریه برخلاف رویه قضائیه جاری است.

مقدم‌فر افزود: حال که یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی است، نباید محذوریت قوه قضائیه در برخورد با ایشان منجر به بازداشت خبرنگاران و نویسندگان متعهد این نشریه شود.

مقدم‌فر افزود: محمد سعید ذاکری از نویسندگان و خبرنگاران متعهد با خانواده‌ای اصیل و متدین است و معتقدم قوه محترم قضائیه می‌تواند در این مورد سعه صدر بیشتری به خرج دهد.

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به سابقه آقای محمدسعید ذاکری، شاهد آزادی هرچه سریعتر وی باشیم.