به گزارش افکارنیوز، عباس سلیمی نمین به سایت جبهه متحد اصولگرایان گفت:

افرادی در برابر فتنه کمی دیر موضع گرفتهاند. دلیل این بود که فتنه یک سوی نبود و دو سویه و گاهی چند سویه بود. اگر فقط و فقط آقای میرحسین موسوی بود، آقای جوادی آملی خیلی زود موضع میگرفتند، ایشان زمانی موضع نگرفت که دید هم موسوی هست و هم احمدینژاد میخواهد به فتنه دامن بزند. این باعث شد که شخصیت وارستهای همچون آقای جوادی آملی دیر موضع بگیرد. چراکه نمیخواست در کنار آقای احمدینژاد قرار بگیرد. چرا که میدید احمدی نژاد هم میخواهد زورآزمایی خیابانی کند. زمانی که آقا گفتند زورآزمایی خیابانی نکنید فقط منظورشان به میرحسین موسوی نبود. احمدینژاد هم داشت شیوهای باب میکرد که طرفدارانش را به خیابان بکشاند و آن طرف را تحریک کنند.