کیهان نوشت :
گفت: یکی از پادوهای رادیو آمریکا در مصاحبه با بی بی سی از این شبکه و سایر شبکه های فارسی زبان آمریکا و اروپا که علیه ایران اسلامی برنامه پخش می کنند دفاع کرد و آنها را رسانه های مستقل نامید!
گفتم: از این حیوونکی ها چه انتظاری داری؟ مدیر رادیو فارسی زبان زمانه متعلق به دولت هلند در پاسخ به برخی از این افراد گفته بود شما برده ما هستید و باید کاملا در اختیار ما باشید!
گفت: همین یارو گفته؛ در ایران به ما مزدور و وطن فروش می گویند ولی ما از آمریکا و اروپا برای ایجاد دموکراسی در ایران استفاده می کنیم! و البته بعضی وقت ها انتقاداتی هم به آمریکایی ها و اروپایی ها داریم!
گفتم: چند تا مگس روي زباله نشسته و مشغول خوردن بودند ناگهان يكي از آنها سرش را بلند كرد و گفت؛ اه حالم بهم خورد! پرسيدند چرا؟! گفت مو توي زباله بود!