به گزارش فارس, براساس اعلام ستاد انتخابات شهرستان مجموع آراء مأخوذه این حوزه انتخابیه ۳۶۹ هزار و ۸۹۳ رأی بوده که باتوجه به آن میزان آرای ۲۴ داوطلب مجلس در این حوزه انتخابیه بدین شرح است:۱ - عبدالرضا مصری ۱۴۴ هزار و ۴۴۵ رای

۲ - سید سعید حیدری طیب ۱۱۸ هزار و ۴۳۵ رای

۳ - جهانبخش امینی ۷۶ هزار و ۸۸۴ رای

۴ - محمد رزم ۶۴ هزار و ۶۷۶ رای

۵ - محمد کرمی‌راد ۶۱ هزار و ۳۶۴ رای

۶ - محمدرضا شعبانی ۲۴ هزار و ۲۰۵ رای

۷ - سید جلال موسوی ۲۲ هزار و ۷۸۳ رای

۸ - بهروز خسروی آدینه‌وند ۲۲ هزار و ۶۹۰ رای

۹ - جهانبخش کریمی موموندی ۲۲ هزار و ۶۱۳ رای

۱۰ - لیلی حیدری چقاکبودی ۱۵ هزار و ۹۱۴ رای

۱۱ - نسرین مهدوی ۱۰ هزار و ۵۸۷ رای

۱۲ - پری شهبازی ۱۰ هزار و یازده رای

۱۳ - محمود کرمی‌راد ۹۳۰۴ رای

۱۴ - میثم حجتی‌پور ۶۶۹۸ رای

۱۵ - نریمان برازی جمور ۵۲۴۱ رای

۱۶ - اصغر سپهبان قره‌بابا ۴۵۸۹ رای

۱۷ - ناصر مرادی بیلهویی ۴۳۹۸ رای

۱۸ - محمد محمدی ۴۰۳۶ رای

۱۹ - بهمن رضایی ۳۳۲۸ رای

۲۰ - محسن نوری‌فر ۳۱۶۶ رای

۲۱ - ولی رضایی دولت آبادی ۲۷۰۸ رای

۲۲ - رضا فعله‌گری ۲۳۷۴ رای

۲۳ - محمد شبیری ۱۷۵۸ رای

۲۴ - منوچهر طبقیان ۱۷۲۲ رای

برهمین اساس عبدالرضا مصری و سید سعید حیدری‌طیب با کسب اکثریت مورد نیاز در مرحله اول به مجلس راه یافتند و جهانبخش امینی و محمد رزم نیز به دور دوم راه یافتند.

گفته شده محمد کرمیراد به نتایج این حوزه اعتراض کرده و یکی از اعتراضات وی آرایی است که با نام کرمیراد برای محمود کرمیراد برادرزاده وی درج شده درحالی که براساس اعلام وزارت کشور و تفسیر قانون وی مشمول اشتهار رایهای دکتر کرمیراد وکرمیراد میشود.