مرتضی تمدن در خصوص تعطیلی استان تهران اظهار داشت: فردا فقط مدارس استان تهران تعطیل است و دیگر مراکز به فعالیت خود ادامه میدهند.
به گزارش افکار به نقل از فارس،وی در ادامه افزود: بعضی از ادارات و وزارتخانهها در روزهای پنجشنبه هر هفته تعطیل است که ترافیک در بزرگراههای خروجی تهران به همین علت است.