محمود احمدينژاد رئيسجمهور امشب بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبكه اول سيما به صورت مستقيم و در خصوص مسائل داخلي و بينالمللي با مردم سخن خواهد گفت.