به گزارش مشرق، "ب.ش" سردبیر و برخی از اعضای تیم تحریریه این ویژهنامه از جمله "ح.س" و خانم "م" پس از انتشار خبر "آیا جریان انحرافی از مشارکت حماسی مردم انتقام میگیرد؟!" جلسه ویژهای را با حضور چهرههای شاخص جریان انحرافی تشکیل دادهاند.

در این جلسه مصوب شده با توجه به مشخص شدن نتیجه انتخابات مجلس و بازماندن تعداد قابل توجهی از نمایندگان طراح " سؤال از رئیس جمهور " به مجلس، این موضوع به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا، تیم تحریریه ویژه‌نامه «چمدان ۱» با افزودن مطلبی، عدم انتخاب نمایندگان طراح سؤال از رئیس جمهور توسط مردم، را نشانه ابراز برائت به این اقدام قلمداد کرده‌اند.
در این جلسه یکی از حاضرین گفته است اگر فرض را بر درستی این تحلیل قرار دهیم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا عدم اعتماد مردم به خواهر رئیس جمهور در زادگاهش، نشانه مخالفت مردم با اقدامات رئیس جمهور است؟
مطلب دیگر اینکه بسیاری از خواص و حتی فعالان عرصه رسانه نیز به جز یک یا دو نفر از طراحان سرشناس این طرح، از اسامی دیگر نمایندگان اطلاعی ندارند؛ چه برسد به مردم حوزه انتخابیه در شهرستانها و…
به گفته وی باید برای اینگونه سئوالات نیز جوابی قانع کننده داشته باشیم.
دست اندرکاران ویژه نامه " چمدان ۱ " همچنین در بخش دیگری، خانه نشینی ۱۱ روزه احمدی نژاد را مورد بررسی قرارداده و سعی کرده اند با سلسله استدلال هایی، این اقدام رییس جمهور را از منظر علمی؛ عقلی و حتی شرعی! توجیه کنند.

گفتني است، ويرايش نهايي اين ويژهنامه نيز به پايان رسيده است و "چمدان ۱" در گام آخر براي انتشار است.