به گزارش ايسنا، نتايج اين حوزهها به شرح زير است:

حوزه انتخابیه شبستر، علی علی‌لو با کسب‌١۶ هزار و ‌٢١۴ رأی از مجموع ‌٥٩ هزار و ‌۴ ۴ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب، روح الله بیگی ئیلانلو با کسب ‌٧٩ هزار و ‌٢۶ رأی و مهدی عیسی زاده با کسب ‌٧٥ هزار و ‌۴٨١ از مجموع ‌٧٨٣ هزارو ‌٢٢٣ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت رسول خضری با کسب ‌۴٢ هزار و ‌٨۴ رأی از مجموع ‌٩۶ هزار و ‌۴٥۶ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، جلیل جعفری با کسب ‌٢٣ هزار و ‌٧۴٥ رأی از مجموع ‌٥٨ هزار و ‌۴٢٢آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب، محمدرضا محسنی ثانی با کسب ‌٥٣ هزار و ‌۴ رأی و رمضانعلی سبحانی‌فر با کسب ‌٥٢ هزار و ‌٩٣٣ رأی از مجموع ‌٢ ٩ هزار و ‌٥٩١ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، محمد مهدی برومندی با کسب ‌۶۴ هزار و ‌٥٧ رای از مجموع ‌١٩ هزار و ‌٨٣۶ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر، شهباز حسن‌پور با کسب ‌۶٩ هزار و ‌٢۶ رای از مجموع ‌١٣٨ هزار و ‌٢ ۴ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سقز و بانه، محسن بیگلری با کسب ‌۴۴ هزار و ‌۴٢٧ رأی از مجموع ‌١٢٣ هزار و ‌٢٥ رای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه سروستان، کوار و خرامه، داریوش اسمعیلی با کسب ‌٣٥ هزار و ‌٥۶٣ رأی از مجموع ‌٩٩ هزار و ‌۴١٥ آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه جهرم، محمدرضا رضایی کوچی با کسب ‌٥٣ هزار و ‌٥٧٥ رأی از مجموع ‌٩٨ هزار و ‌٨١۶آرای صحیح مأخوذه.

حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین منصور حقیقت‌پور با کسب ‌١ ٣ هزار و ‌٢۶٨ رأی و کمال الدین پیرمؤذن با کسب ‌٩ هزار و ‌۶٣۴ از مجموع ‌٢٥۶ هزار و ‌٢٨٩ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و مصطفی افضلی‌فرد با کسب ‌۴۶ هزار و ‌٧٨۴ و سید کاظم موسوی با کسب ‌۴٥ هزار و ‌٧٢٣ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه سمیرم، مسعود پیرمرادیان با کسب ‌١ هزار و ‌٧۴۶ رأی و بهروز جعفری با کسب ‌٩ هزار و ‌٣۴٢ رأی از مجموع ‌۴٣ هزار و ‌٧۴۶ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره، ایرج عبدی با کسب ‌۶٧ هزار و ‌٥۶٢ رأی از مجموع ‌٢۴٩ هزار و ‌٨۶٥آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و ابراهیم آقا محمدی با کسب ‌٣٩ هزار و ‌٣٥۶ و محمدرضا ملکشاهی‌راد با کسب ‌٣٥ هزار و ‌٩٢ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه کرمانشاه، عبدالرضا مصری با کسب ‌١۴۴ هزار و ‌۶٥ رأی و سید سعید حیدری طیب با کسب ‌١١٨ هزار و ‌۶۴۴ رأی از مجموع ‌٣۴١ هزار و ‌۴٨ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و جهانبخش امینی با کسب ‌٧۶ هزار و ‌١٧١و محمد رزم با کسب ‌۶٥ هزار و ‌٢٢٢ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه مهریز و بافق و ابرکوه و خاتم و بهاباد، دخیل عباس زارع زاده مهریزی با کسب ‌٢۴ هزار و ‌٢ رأی و کاظم فرهمند با کسب ‌٢٣ هزار و ‌۴١٩ رأی از مجموع ‌٩٩ هزار و ‌٢١٩ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه، ناصر صالحی نسب با کسب ‌١٥ هزار و ‌٢٣۴ رأی و هاشم سواری با کسب ‌١٣ هزار و ‌۴ ١ رأی از مجموع ‌٧٣ هزار و ‌۴٢٨ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه تویسرکان، مرتضی فضلعلی با کسب ‌٩ هزار و ‌١٣۶ رأی و کاظم سلیمی با کسب ‌۶ هزارو ‌٣٧۴ رأی از مجموع ‌۶ هزار و ‌۶٣ رای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه اهواز و باوی، سید شریف حسینی با کسب ‌٢ ٩ هزار و ‌٨٨ رأی از مجموع ‌۴٥٧ هزارو ‌١ ٨ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و سید شکرخدا موسوی با کسب ‌٩٨ هزار و ‌٩٨٣ و شبیب جویجری با کسب ‌٩٨ هزارو ‌٩ ٩ و ناصر سودانی با کسب ‌٩٢ هزار و ‌٧١۴ و محمد جعفر فلسفی با کسب ‌٨۴ هزار و ‌۴۶ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه ایذه و باغملک، حجت الله درویش پور با کسب ‌٣٨ هزار و ‌٩٨ رأی و سید هادی طباطبائی با کسب ‌٢٩ هزار و ‌١٣٨ رأی از مجموع ‌١٥۶ هزار و ‌٢ ٥ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه پلدختر، علی کائیدی با کسب ‌١١ هزار و ‌٩١٩ رأی و سید حمیدرضا کاظمی با کسب ‌١ هزار و ‌٧١٥ رأی از مجموع ‌٥١ هزار و ‌٨٩٥ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه رشت، حسن تأمینی لیچائی با کسب ‌٨ هزار و ‌١٩٢ رأی از مجموع ‌٢۶٥ هزار و ‌۶١۶ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی با کسب ‌٥٧ هزار ‌١٨٢ و سید علی آقازاده دافساری با کسب ‌٥١ هزار و ‌٣۴٧ و غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی با کسب ‌۴٨ هزار و ‌١۴١ و نظر علی علیزاده با کسب ‌٣٣ هزار و ‌٢٧٣ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار، حمیدرضا عزیزی فارسانی با کسب ‌٣۶ هزار و ‌١۶ رأی و علی یوسف پور با کسب ‌٣٥ هزار و ‌٥٧٥ رأی از مجموع ‌١۴٩ هزار و ‌٢۶٩ آرای صحیح مأخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

**حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم، موسی احمدی با کسب ‌‌٣۴ هزار و ‌‌٥٧۶ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٧٢١ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی و چرام، سیدعلی محمد بزرگواری با کسب ‌‌۶٢ هزار و ‌‌۴٩٧ رای از مجموع ‌‌١٢٣ هزار و ‌‌٢۶٨ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد، فرج‌الله عارفی با کسب ‌‌٥٨ هزار و ‌‌١١٥ رای از مجموع ‌‌١٥۶ هزار و ‌‌۴٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه شهر بابک، ‌ حسین فتاحی با کسب ‌‌٢٥ هزار و ‌‌٢٨٧ رای از مجموع ‌‌۴۴ هزار و ‌‌٢٨٢ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی با کسب ‌‌٣۴ هزار و ‌‌٩٩٨ رای از مجموع ‌‌٧٩ هزار و ‌‌۶٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، محمدحسن آصفری با کسب ‌‌٨٥ هزار و ‌‌٨٥ رای و عباس رجایی با کسب ‌‌۶٥ هزار و ‌‌٣٨ رای از مجموع ‌‌٢٣۶ هزار و ‌‌٧١۴ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه اندیمشک سیدعیسی دارایی با کسب ‌‌۶٣ هزار و ‌‌٢١١ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٨٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر، ‌ رضا صابری با کسب ‌‌٣٢ هزار و ‌‌٥١۴ رای از مجموع ‌‌٩٢ هزار و ‌‌۶٢٣ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه مسجدسلیمان، لالی، اندیکا و هفتکل، اسماعیل جلیلی با کسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٧٥٧ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٧ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد، امید کریمیان با کسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌۴٨ رای از مجموع ‌‌٧٨ هزار و ‌‌٨٩٨ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه، شهلا میرکلوبیات با کسب ‌‌۴١ هزار و ‌‌٣٧٥ رای از مجموع ‌‌١١۴ هزار و ‌‌٨۶ آرای صحیح ماخوذه

حوزه انتخابیه بروجرد، علاءالدین بروجردی با کسب ‌‌۴١ هزار و ‌‌١٥٣ رای از مجموع ‌‌١٢٨هزار و ‌‌٥٩٧ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و هادی مقدسی با کسب ‌‌٣ هزار و ‌‌۴۶ رای و بهرام بیرانوند با کسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌٩۶٥ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

**حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، محمدجواد نظری‌مهر با کسب ‌‌٣٨ هزار و ‌‌٩٢۴ رای از مجموع ‌‌١۴٣ هزار و ‌‌٩ ١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه رودسر و املش، محمدمهدی رهبری با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌٣٥ رای از مجموع ‌‌١١ هزار و ‌‌۶۴٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات، ابوالقاسم خسروی سهل‌آبادی با کسب ‌‌٨٢ هزار و ‌‌٧۴ رای از مجموع ‌‌١۴٨ هزار و ‌‌٢٩٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه، شاهرخ رامین با کسب ‌‌١٧ هزار و ‌‌٧۶ رای از مجموع ‌‌۶٣ هزار و ‌‌٩٩۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان، احمد جباری با کسب ‌‌٥٢ هزار و ‌‌٧۶۴ رای از مجموع ‌‌١ ٣ هزار و ‌‌۶ ٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل، ایرج ندیمی با کسب ‌‌٣٣ هزار و ‌‌٨۶ رای از مجموع ‌‌١ هزار و ‌‌٣٣۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب ‌‌١ ١ هزار و ‌‌٣١٨ رای از مجموع ‌‌٢٢۴ هزار و ‌‌٥٥٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم، موسی احمدی با کسب ‌‌٣۴ هزار و ‌‌٥٧۶ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٧٢١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه، عبدالکریم رجبی با کسب ‌‌۴٧ هزار و ‌‌٥ رای از مجموع ‌‌١۶ هزار و ‌‌٧٥٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شوش، سیدراضی نوری با کسب ‌‌۶٥ هزار و ‌‌١١٧ رای از مجموع ‌‌٩٧ هزار و ‌‌٣۶٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه سراوان و سیب و سوران و زابلی، هدایت‌الله میرمرادزهی با کسب ‌‌٥٢ هزار و ‌‌٧١٣ رای از مجموع ‌‌١١٨ هزار و ‌‌٧٥٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه پاکدشت، فرهاد بشیری با کسب ‌‌۴٩ هزار و ‌‌٨٥٨ رای از مجموع ‌‌٩٥ هزار و ‌‌٥۶٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه، احمدعلی مقیمی با کسب ‌‌٥٧ هزار و ‌‌٨٢٢ رای از مجموع ‌‌١٥٧ هزار و ‌‌٢ ٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند، سیدمحمد سادات ابراهیمی با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌٥٣۶ رای از مجموع ‌‌١٢١ هزار و ‌‌۶٥٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شاهین‌شهر و میمه / برخوار، حسینعلی حاجی‌دلیگانی با کسب ‌‌٥۶ هزار و ‌‌٨ ٧ رای از مجموع ‌‌١١ هزار و ‌‌۴٩١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور، وحید احمدی با کسب ‌‌٣٣ هزار و ‌‌٩ رای از مجموع ‌‌١٢۶ هزار و ‌‌١٩۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ورامین پیشوا، سیدحسین نقوی حسینی با کسب ‌‌٨۴ هزار و ‌‌٥۴ رای از مجموع ‌‌١٨ هزار و ‌‌٨۶٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ماهنشان، انگوران، ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق، رضا عبدالهی با کسب ‌‌١٩ هزار و ‌‌۴٥٩ رای از مجموع ‌‌۴۶ هزار و ‌‌٢۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ارومیه نادر قاضی‌پور، با کسب ‌‌١٩٢ هزار و ‌‌٩ ٣ رای و عابد فتاحی با کسب ‌‌١١۴ هزار و ‌‌٩٧٨ رای و جواد جهانگیرزاده با کسب ‌‌١ ٨ هزار و ‌‌١٣٣ و از مجموع ‌‌٣٩ هزار و ‌‌٢٧٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه زنجان و طارم، محمد اسماعیلی با کسب ‌‌٨٩ هزار و ‌‌۶١۴ رای و محسن علیمرادی با کسب ‌‌۶٢ هزار و ‌‌۴٧٨ رای و از مجموع ‌‌٢ ٣ هزار و ‌‌٧٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه قروه و دهکلان، حامد قادرمرزی با کسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٧٢٣ رای و از مجموع ‌‌٩۶ هزار و ‌‌٩۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه خرمشهر، عبدالله سامری با کسب ‌‌٢۴ هزار ‌‌٩۶٢ رای و از مجموع ‌‌٥٩ هزار و ‌‌٧۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه لردگان، محمدجلیل سرقلعه با کسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٢۶٩ رای از مجموع ‌‌١١٢ هزار و ‌‌۴۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه اردستان، احمد بخشایش اردستانی با کسب ‌‌١ هزار و ‌‌٨٨٣ رای از مجموع ‌‌٢٧ هزار و ‌‌١٥٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر، نعمت‌اله منوچهری با کسب ‌‌٢١ هزار و ‌‌۶ ٢ رای از مجموع ‌‌٨٢ هزار و ‌‌٨١۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نجف‌آباد و تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی با کسب ‌‌۶۶ هزار و ‌‌٧٥ رای از مجموع ‌‌١٣٧ هزار و ‌‌١٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شاهرود و میامی، کاظم جلالی با کسب ‌‌٧١ هزار و ‌‌٣٣١ رای از مجموع ‌‌١١٥ هزار و ‌‌٢۶٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو، علی جلیلیان با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌٣٥٧ رای از مجموع ‌‌١١۴ هزار و ‌‌٣١٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه چناران و بینالود(طرقبه و شاندیز)، محمد دهقانی نقندر با کسب ‌‌٥۴ هزار و ‌‌۴٨۶ رای از مجموع ‌‌٩۴ هزار و ‌‌٩٨٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بندرانزلی، حسن خسته‌بند با کسب ‌‌٢٢ هزار و ‌‌١۶۴ رای از مجموع ‌‌۴٣ هزار و ‌‌٢١۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه اهر و هریس، عباس فلاحی باباجان با کسب ‌‌۴ هزار و ‌‌٨۴٨ رای از مجموع ‌‌١١ هزار و ‌‌٢٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نطنز و قمصر، محمد فیروزی با کسب ‌‌١٢ هزار و ‌‌٩٥۶ رای از مجموع ‌‌٣٢ هزار و ‌‌۴۴١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه الیگودرز، محمدتقی توکلی با کسب ‌‌٢٣ هزار و ‌‌٢٣٧ رای از مجموع ‌‌۶٣ هزار و ‌‌۴٩٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بیجار، سیدمحمد بیاتیان با کسب ‌‌١٩ هزار و ‌‌٥٨٨ رای از مجموع ‌‌۴٨ هزار و ‌‌٣۴٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ایلام و ایوان و شیروان و چرداول و مهران و ملکشاهی، فریدون همتی با کسب ‌‌۴١ هزار و ‌‌٨۴٥ رای و احمد شوهانی با کسب ‌‌٣٩ هزار و ‌‌٣٣١ رای و داریوش قنبری با کسب ‌‌٣١ هزار و ‌‌٢٨ و علی‌اکبر متین با کسب ‌‌٣ هزار و ‌‌٧٥٢ از مجموع ‌‌٢١۶ هزار و ‌‌۴ ٧ آرای صحیح ماخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه بافت، رابر وارزوئیه، علیرضا منظری توکلی با کسب ‌‌۴۴٢٧٩ رای از مجموع ‌‌٨٣۴٥١ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه شازند، قاسم عزیزی با کسب ‌‌٢١٩٧٨ رای از مجموع ‌‌۶١٣٨۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه خوی و چایپاره، موید حسینی‌صدر با کسب ‌‌٧٨١۴٩ رای از مجموع ‌‌١٨ ۴۴۶ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار، حبیب برومند داشقاپو با کسب ‌‌۴٣۴١۶ رای از مجموع ‌‌١١٩٨۶٣ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه یزد و صدوق، محمدصالح جوکار با کسب ‌‌٧٩۴ ١ رای از مجموع ‌‌١٩٣٣٧٣ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه ورزقان، الهویردی دهقانی با کسب ‌‌١٧٥٧٥ رای از مجموع ‌‌٣١٨٣٢ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه سلماس، علی‌اکبر آقایی مغانجوقی با کسب ‌‌۴٢ ٢۶ رای از مجموع ‌‌٩۴٢۶۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه داراب و زرین‌دشت، نبی‌اله احمدی با کسب ‌‌۶ ۴٧٨ رای از مجموع ‌‌١٢٨٩٩۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد، مفید کیائی‌نژاد با کسب ‌‌۴٢١٨٣ رای از مجموع ‌‌١٣٩٢٥٣ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه کوهدشت، الهیار ملکشاهی با کسب ‌‌۴٧ ٨٨ رای از مجموع ‌‌١١٣٨٣١ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه، احمد سجادی با کسب ‌‌٣٨٨٨۴ رای از مجموع ‌‌١٣٣١۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل، عباسعلی منصوری با کسب ‌‌۴٩١٩۶ رای از مجموع ‌‌١٧١٥ ۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه محلات و دلیجان، علیرضا سلیمی با کسب ‌‌١٧٥٢٥ رای از مجموع ‌‌٣٨٥٢٨ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستان، ابراهیم نکو با کسب ‌‌۶٩۶ ١ رای از مجموع ‌‌١٩٩٥١۶ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه آمل، عزت‌الله یوسفیان با کسب ‌‌٨٨٣٧٧ رای از مجموع ‌‌١۶٩١۶٨ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه لنگرود، مهرداد بائوج لاهوتی با کسب ‌‌٢٢٩ ٢ رای از مجموع ‌‌٧ ۶٧ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه کاشمر، محمداسماعیل نیاء با کسب ‌‌۶١٥ ٥ رای از مجموع ‌‌١۴٩٢ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه فریدن، فریدون‌شهر و چادگان، محمدعلی اسفنانی با کسب ‌‌٣۴۶٩٣ رای از مجموع ‌‌٨٧٩١٨ ارای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه رزن، عطاءالله سلطانی صبور با کسب ‌‌٢٩ ٩۶ رای از مجموع ‌‌٥٨٣۴ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه گنبدکاووس، سلیمان عباسی با کسب ‌‌۴٧۴ ٢ رای از مجموع ‌‌١٥١٣٢٥ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد، حسین گروسی با کسب ‌‌١ ٥١٩۶ رای از مجموع ‌‌٣۴٨٣٧٧ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه، موسی‌الرضا ثروتی با کسب ‌‌١ ٩٥٣٢ رای و قاسم جعفری با کسب ‌‌۶۴٧١ از مجموع ‌‌٢٢٩٢٣٣ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.

حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند، سیدباقر حسینی با کسب ‌‌۶۴٢۶٧ رای و رضا نجفی با کسب ‌‌۴۶٨۴۴ از مجموع ‌‌١٧٨۶٧٢ آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شد.

همچنین نتایج قطعی حوزه‌های انتخابیه دیگری بدین شرح اعلام شد:

حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، مراد هاشم‌زهی با کسب ‌‌١۴ هزار و ‌‌٥٣۴ رای از مجموع ‌‌٥۴ هزار و ‌‌۴۶٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار با کسب ‌‌۴٥ هزار و ‌‌٨٩٢ رای از مجموع ‌‌١٣۶ هزار ‌‌٧٣٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، عبدالوحید فیاضی با کسب ‌‌٥۶ هزار و ‌‌۶٨ رای از مجموع ‌‌١١٩ و ‌‌٥٥٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه فومن و شفت ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی با کسب ‌‌۴٧ هزار و ‌‌٣٧٩ رای از مجموع ‌‌١ هزار و ‌‌۴٥٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون کنار، مقدادنجف‌نژاد با کسب ‌‌۴٨ هزار و ‌‌٣٨٨ رای از مجموع ‌‌٩٩ هزار و ‌‌٣٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ساری و میاندرود محمد دامادی با کسب ‌‌٩٣ هزار و ‌‌٧٣١ رای و سیدرمضان شجاعی کیاسری با کسب ‌‌۶٢ هزار و ‌‌١٧۴ رای از مجموع ‌‌٢٣۴ هزار و ‌‌۴٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه زاهدان حسین‌علی شهریاری با کسب ‌‌١١ هزار و ‌‌۶ ١ رای و ناصر کاشانی با کسب ‌‌٨١ هزار و ‌‌۶٥ رای از مجموع ‌‌٢١٥ هزار و ‌‌۶٢١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بستان‌آباد غلامرضا نوری قزلجه با کسب ‌‌١٧ هزار و ‌‌٢ ٣ رای از مجموع ‌‌٥۶ هزار و ‌‌٥٩٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هادی شوشتری با کسب ‌‌۴٧ هزار و ‌‌١٧٢ رای از مجموع ‌‌١ ٩ هزار و ‌‌٣٩٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا، سیدعلی طاهری با کسب ‌‌٧۴ هزار و ‌‌٥ ١ رای از مجموع ‌‌٢۴۴ هزار و ‌‌٥٣۴ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک‌چهارم آرا شد و عبدالحسین ناصری با کسب ‌‌٥ هزار و ‌‌٢٢٣ و عیسی امامی با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌٣١٢ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه همدان و فامنین آقای امیر خجسته با کسب ‌‌٨٣ هزار و ‌‌١٢ رای از مجموع ‌‌٢۴٧ هزار و ‌‌٧۴۶ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک‌چهارم آرا شده و سیدمحمد کاظم‌حجازی با کسب ‌‌٥۶ هزار و ‌‌٨١٩ و ابراهیم کارخانه با کسب ‌‌٥٣ هزار و ‌‌٥٨٩ به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه آبادان جواد سعدون‌زاده با کسب ‌‌٢٧ هزار و ‌‌٥٣٨ رای از مجموع ‌‌١ ٢ هزار و ‌‌٥٥٢ آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک‌چهارم آرا شد و محمدسعید انصاری با کسب ‌‌٢۴ هزار و ‌‌٧٩٢ و سیدحسن ده‌دشتی با کسب ‌‌٢۴ هزار و ‌‌٥١ و غلامرضا شرفی با کسب ‌‌٢١ هزار و ‌‌١٧٥ و جلیل مختار با کسب ‌‌٢ هزار و ‌‌۶٢۶ به مرحله انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه درود و ازنا حسن گودرزی با کسب ‌‌١۶ هزار و ‌‌۴٨٢ رای و عباس قائیدرحمت با کسب ‌‌١۶ هزار و ‌‌١۴٧ رای از مجموع ‌‌١ ٩ هزار و ‌‌٩۶۴ آرای صحیح ماخوذه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه بروجن امیرعباس سلطانی با کسب ‌‌٢۴ هزار و ‌‌۴۶٥ رای از مجموع ‌‌۶٧ هزار و ‌‌١٧١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سیدمحمد مهدی پور فاطمی با کسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌٩٩ رای از مجموع ‌‌٨۴ و هزار ‌‌٨٩٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نایین و خور و بیابانک سیدحمیدرضا طباطبایی نایینی با کسب ‌‌١٧ هزار و ‌‌٢٨٧ رای از مجموع ‌‌٣٥ هزار و ‌‌٢٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نهاوند مهدی سنایی ‌‌۴ هزار و ‌‌٥ ٢ رای از مجموع ‌‌٩۴ هزار و ‌‌٣٨٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان سیدمحمد باقرعبادی با کسب ‌‌۶٥ هزار و ‌‌٣۴٢ رای از مجموع ‌‌١٥٥ هزار و ‌‌٣۴٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه لامرد و مهر سیدموسی موسوی با کسب ‌‌٣ هزار و ‌‌٢۶ رای از مجموع ‌‌٧٩ هزار و ‌‌۶٥۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بویین‌زهرا روح‌الله عباسپور با کسب ‌‌٣٧ هزار و ‌‌۴۴ رای از مجموع ‌‌٨٢ هزار و ‌‌١٢٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، موسی غضنفرآبادی با کسب ‌‌٩۴ هزار و ‌‌٣١ رای از مجموع ‌‌١۴ هزار و ‌‌۴۶۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بوشهر، کنگاور و دیلم عبدالکریم جمیری با کسب ‌‌۴٧ هزار و ‌‌٥٣٨ رای از مجموع ‌‌١٢٢ هزار و ‌‌۴ ٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه درگز حسین محمدزاده با کسب ‌‌١٩ هزار و ‌‌١۶٨ رای از مجموع ‌‌٣٧ هزار و ‌‌١٣٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه استهبان و نی‌ریز محمد سقایی با کسب ‌‌۴ هزار و ‌‌٥٧٢ رای از مجموع ‌‌٩٧ هزار و ‌‌٢٧٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه مراغه و عجب‌شیرمهدی داوتگری با کسب ‌‌٩٢ هزار و ‌‌٢١٥ رای از مجموع ‌‌١٥٢ هزار و ‌‌٧٨٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار سیدمحمدحسین میرمحمدی با کسب ‌‌١۴ هزار و ‌‌٣۶٥ رای از مجموع ‌‌۴۶ هزار و ‌‌٢٣٢ ارای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه اسفراین، هادی قوامی با کسب ‌‌٣۴ هزار و ‌‌٩۶٢ رای از مجموع ‌‌۶٩ هزار و ‌‌٣٩٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شیروان عبدالرضا عزیزی با کسب ‌‌٣٨ هزار و ‌‌٨١١ رای از مجموع ‌‌٧٣ هزار و ‌‌٩٢٩ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه چاه بهار، کنارک و نیک‌شهر یعقوب جدگال با کسب ‌‌۶٣ هزار و ‌‌۴٥٢ رای از مجموع ‌‌١٥٧ هزار و ‌‌۶۴۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه کرمان و راور محمدمهدی زاهدی با کسب ‌‌١٥ هزار و ‌‌٨٢٥ رای و محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب ‌‌١ ٢ هزار و ‌‌٧۴٨ رای از مجموع ‌‌٢٧٩ هزار و ‌‌٩٧٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ملایر علی نعمت چهاردولی ‌‌۴۴ هزار و ‌‌٨٢٩ رای از مجموع ‌‌١٢٢ هزار و ‌‌٣٥ آرای صحیح ماخوذه.

حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شده و حسن ونایی با کسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٣۶١ و احمد آریایی نژاد با کسب ‌‌٢٨ هزار و ‌‌٣ ٣ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

حوزه انتخابیه اقلید، الیاس طاهری با کسب ‌‌٢١ هزار و ‌‌٨٧٥ رای از مجموع ‌‌٥٢ هزار و ‌‌٧ ١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه آستارا، صفر نعیمی‌رز با کسب ‌‌٢۴ هزار و ‌‌۶٢ رای از مجموع ‌‌۴٧ هزار و ‌‌٨١١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پل‌دشت و شوط، محمد علیپور با کسب ‌‌٣٧ هزار و ‌‌۶٣ رای از مجموع ‌‌١ ٩ هزار و ‌‌٢٢٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه خمینی‌شهر، محسن صرامی‌فروشان با کسب ‌‌٣١ هزار و ‌‌٢٩٩ رای از مجموع ‌‌١ هزار و ‌‌٥٧٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس، قاسم احمدی‌لاشکی با کسب ‌‌٥٨ هزار و ‌‌٩۶٨ رای از مجموع ‌‌١٢٩ هزار و ‌‌۶٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه تاکستان، رجب رحمنی با کسب ‌‌٣٧ هزار و ‌‌۶۴٣ رای از مجموع ‌‌٩٢ هزار و ‌‌٩٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه علی‌آباد، رحمت‌الله نوروزی با کسب ‌‌٣٨ هزار و ‌‌٥٢ رای از مجموع ‌‌٧٨ هزار و ‌‌٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه فلاورجان، سیدناصر موسوی‌لارگانی با کسب ‌‌٨٣ هزار و ‌‌٨ ١ رای از مجموع ‌‌١ ۶ هزار و ‌‌۴٩۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه سراب، مهناز بهمنی با کسب ‌‌٣١ هزار و ‌‌٣٨ رای از مجموع ‌‌۶۶ هزار و ‌‌٧٥۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بندرماهشهر، ‌ امیدیه و هندیجان، حبیب آقاجری با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌١ ٢ رای از مجموع ‌‌١۴٣ هزار و ‌‌١٩٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بابل، علی‌اکبر ناصری با کسب ‌‌١ ٣ هزار و ‌‌٧١١ رای و حسین نیازآذری با کسب ‌‌٨٣ هزار و ‌‌٣٨۴ رای از مجموع ‌‌٢٣١ هزار و ‌‌۶٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه مشکین‌شهر، آقای یونس اسدی با کسب ‌‌٢۶ هزار و ‌‌١ ٧ رای از مجموع ‌‌٨ هزار و ‌‌۶۴٨ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه ایرانشهر، محمدسعید اربابی با کسب ‌‌٥٧ هزار و ‌‌٧١٣ رای از مجموع ‌‌٢١۴ هزار و ‌‌١٨١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه میانه، محمدعلی مددی با کسب ‌‌۴۴ هزار و ‌‌٨٥٥ رای و سیدبهلول حسینی با کسب ‌‌٢٥ هزار و ‌‌٨۴٨ رای از مجموع ‌‌٨٨ هزار رای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه اسدآباد، بهروز نعمتی با کسب ‌‌٢۶ هزار و ‌‌١٢٩ رای از مجموع ‌‌٥٣ هزار و ‌‌٩٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه مهاباد، عثمان احمدی با کسب ‌‌۴٨ هزار و ‌‌١٢٨ رای از مجموع ‌‌٨۶ هزار و ‌‌٩۶٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه قائنات، جواد هروی با کسب ‌‌٣١ هزار و ‌‌٧١٧ رای از مجموع ‌‌٨٣ هزار و ‌‌٧٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه مبارکه، علی ایرانپور با کسب ‌‌١٧ هزار و ‌‌٨۴٣ رای از مجموع ‌‌۶۴ هزار و ‌‌٢۴۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه شهرکرد، سیدسعید زمانیان دهکردی با کسب ‌‌۶٢ هزار و ‌‌٧۶٥ رای از مجموع ‌‌١٥٣ هزار و ‌‌٥١۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه قم، علی‌اردشیر لاریجانی با کسب ‌‌٢٧ هزار و ‌‌٣٨٢ رای و رضا آشتیانی عراقی با کسب ‌‌١۶۴ هزار و ‌‌٢١٩ رای و احمد امیرآبادی فراهانی با کسب ‌‌١۴٧ هزار و ‌‌٧۶٥ رای از مجموع ‌‌۴١۴ هزار و ‌‌٨۶٥ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه بوکان، محمدقسیم عثمانی با کسب ‌‌۶٨ هزار و ‌‌١٩١ رای از مجموع ‌‌٩٧ هزار و ‌‌٧٩١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه کلیبر، بخش هوراند و خداآفرین، ارسلان فتحی‌پور با کسب ‌‌٢٩ هزار و ‌‌٨٧٩ رای از مجموع ‌‌۶٣ هزار و ‌‌۴١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه گرمی، میرقسمت موسوی عصر با کسب ‌‌١٨ هزار و ‌‌۴ رای از مجموع ‌‌۴٩ هزار و ‌‌٨٣۴ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه صومعه‌سرا، حمیدرضا خصوصی‌ثابتی با کسب ‌‌٣٩ هزار و ‌‌١٣٥ رای از مجموع ‌‌٨۶ هزار و ‌‌٣٩۶ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه تفت و میبد، سیدجلال یحیی‌زاده فیروزآباد با کسب ‌‌٢٥ هزار و ‌‌٣٨٢ رای از مجموع ‌‌٥٨ هزار و ‌‌١ ٢ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه رودبار، عطاالله حکیمی با کسب ‌‌٢٧ هزار و ‌‌٧٢٨ رای از مجموع ‌‌۶۴ هزار و ‌‌١٧ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه فردوس، طبس، بشرویه و سرایان، محمدعلی عبدالله‌زاده با کسب ‌‌۴٣ هزار و ‌‌١٩٨ رای از مجموع ‌‌٩ هزار و ‌‌٨ ٨ آرای صحیح ماخوذه.

اردکان، محمدرضا تابش با کسب ‌‌٢٥ هزار و ‌‌٩۴٥ رای از مجموع ‌‌٣٩ هزار و ‌‌٨۴ رای،

بناب، محمد باقری با کسب رای ‌‌٣٣ هزار و ‌‌٩١٢ رای از مجموع ‌‌٧٥ هزار و ‌‌٧۶٢ رای،

سمنان و مهدی‌شهر علیرضا خسروی با کسب رای ‌‌٣١ هزار و ‌‌۶١٥ رای از مجموع ‌‌٨۴ هزار و ‌‌٨٣٧ رای، دامغان عبدالرحمان رستمیان با کسب رای ‌‌١۶ هزار و ‌‌٩٧۴ رای از مجموع ‌‌۴٨ هزار و ‌‌۶٧۴ رای،

خمین محمدابراهیم رضایی با کسب ‌‌٢٧ هزار و ‌‌٢٢٧ رای از مجموع ‌‌٥۴ هزار و ‌‌۶٣ رای،

آستانه اشرفیه محمدحسین قربانی با کسب رای ‌‌٢٢ هزار و ‌‌٧۶ رای از مجموع ‌‌۶٢ هزار و ‌‌٢١ رای

سنقر محمدابراهیم محبی با کسب ‌‌١٨ هزارو ‌‌٧٨٨ رای از مجموع ‌‌۴٩هزار و ‌‌٢٧٥ آرای صحیح ماخوذه به عنوان منتخب مجلس نهم برگزیده شدند.

حوزه انتخابیه آباده، بوانات و خرمدید آقایان علی‌اصغر عزیزخانی با کسب ‌‌٢ هزار و ‌‌۴٣٩ رای و رحیم زارع با کسب ‌‌١۴ هزار و ‌‌۴۶٨ رای از مجموع ‌‌١ ٢ هزار و ‌‌٣۶١ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، آقایان کاظم سپاسی آشتیانی با کسب ‌‌١١ هزار و ‌‌٥۶٧ رای و عباس صالحی با کسب ‌‌١١ هزار و ‌‌٢٣١ رای از مجموع ‌‌۴٩ هزار و ‌‌١٣٣ آرای صحیح ماخوذه.

حوزه انتخابيه دهلران، درهشهر و آبدانان، آقايان عليمحمد احمدي با كسب ٢١ هزار و ٣٩ راي و امين دوستمحمدي با كسب ١٦ هزار و ٨١ راي از مجموع ١ ٣ هزار و ٧٩٨ آراي صحيح ماخوذه.