به گزارش افکار نیوز، جمشید انصاری در گفتوگو با ایلنا خاطرنشان کرد: من معتقدم خیلی نباید در این مورد حساسیت داشت چرا که پس از پاسخ رئیس جمهور حتی اگر نمایندگان اعلام کنند که قانع نشدند باز هم این پرونده مختومه اعلام خواهد شد و اساسا طرح این سوال آنگونه که برخی تصور میکنند خاصیتی ندارد. ضمن اینکه هنوز از تاریخ دقیق اجرا شدن این طرح اطلاعی ندارم.

وی با بیان اینکه تنها حسن این طرح این است که تابوی سوال از رئیس جمهور در کشور شکسته میشود، تاکید کرد: علیرغم اینکه در قانون اساسی طرح سوال از رئیس جمهور پیش بینی شده است، ولی متاسفانه تا کنون کسی این کار را نکرده است، بنابراین کاربرد این طرح این است که سوال از رئیس جمهور نیز به رویهای طبیعی همچون سوال از وزرا تبدیل میشود.