محمدرضا باباخانی امروز در گفتوگو با فارس اظهار داشت: آیتالله شبیری زنجانی همواره در انتخابات شرکت فرمودهاند و عدم حضور ایشان در انتخابات کذب است.

وی تصریح کرد: این مرجع تقلید هیچ‌گاه انتخابات را تحریم نکرده بلکه در آن شرکت کردند و سیره ایشان این است که به صورت آزاد در یکی از شعب اخذ رای حاضر شده و رای خود را به صندوق می‌اندازند.

مسئول دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی اذعان کرد: این مرجع تقلید همواره در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند.

برخی رسانههای استکباری و معاند نظام که هنوز در شوک حضور حماسی ملت ایران به سر میبرند با جعل خبر و خبرسازی از عدم حضور آیت الله شبیری زنجانی در انتخابات ۱۲ اسفند سخن گفته بودند.