فارس سعيد مسئول امور هماهنگي دبيرخانه مركزي جريان ۱۴مارس روز جمعه مدعي شده بود كه سردار سليماني به منظور برنامهريزيهايي در خصوص مقابله با تعديهاي احتمالي به ايران به بيروت سفر كرده است.

به گزارش ایرنا؛ در همين راستا سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان، شايعه سفر سرلشكر قاسم سليماني فرمانده سپاه قدس ايران به اين كشور توسط برخي شخصيتهاي جريان ۱۴ مارس را تكذيب كرد.