علیاکبر کسائیان در گفتوگو با فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: رسیدگی به اتهام مطبوعاتی مدیرمسئول سایت خبری "خبر ۲۴" امروز در شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مجید باقری و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا، مدیرمسئول این سایت را در خصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، مجرم دانست.

دبیر هیئت منصفه مطبوعات تصریح کرد: همچنین هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا، مدیرمسئول سایت خبر ۲۴ را مستحق تخفیف دانست.

کسائیان یادآور شد: در ادامه جلسه امروز به اتهام نشریه " البرز ورزشی " نیز رسیدگی شد و هیئت منصفه مطبوعات رضا اسماعیلی؛ مدیرمسئول این نشریه را در خصوص اتهام نشر اکاذیب و توهین مجرم دانست.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز پرونده نشریه البرز ورزشی در خصوص سایر اتهامات در دادگاه مطبوعات رسیدگی شده بود، گفت: در خصوص اتهام اخیر، هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیرمسئول البرز ورزشی را مستحق تخفیف ندانست.