به گزارش مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره ۴۵ نتایج ۱۱ حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰ نتایج آنها مشخص گردیده را بدین شرح اعلام کرد:

۱ - در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره محمدرضا خانمحمدی خرمی با کسب ۵۲۳۳۹ رأی از مجموع ۱۱۷۹۷۳ آرای صحیح مأخوذه

۲ - در حوزه انتخابیه خاش حمیدرضا پشنگ با کسب ۵۶۶۱۹ رأی از مجموع ۱۰۸۷۸۴ آرای صحیح مأخوذه

۳ - در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار محمود نگهبان سلامی با کسب ۳۸۷۲۸ رأی از مجموع ۱۰۸۸۸۰ آرای صحیح مأخوذه

۴ - در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب محمدرضا امیری کهنوج با کسب ۹۲۵۵۴ رأی از مجموع ۱۶۵۳۳۷ آرای صحیح مأخوذه

۵ - در حوزه انتخابیه دلفان و سلسله حجت الله خدایی سوری با کسب ۳۹۷۲۲ رأی از مجموع ۱۱۷۱۸۸ آرای صحیح مأخوذه

۶ - در حوزه انتخابیه اقلیت دینی زرتشتیان اسفندیار اختیاری کسنویه یزد با کسب ۴۹۴۰ رأی از مجموع ۶۶۰۴ آرای صحیح مأخوذه

۷ - در حوزه انتخابیه اقلیت دینی ارامنه شمال، کارن خانلری با کسب ۱۰۸۵۷ رأی از مجموع ۱۱۹۲۷ آرای صحیح مأخوذه

۸ - در حوزه انتخابیه اقلیت دینی آشوری کلدانی، یوناتن بتکلیا با کسب ۲۵۲۱ رأی از مجموع ۴۲۵۹ آرای صحیح مأخوذه

۹ - در حوزه انتخابیه اقلیت دینی کلیمیان سیامک مره صدق با کسب ۲۹۳۴ رأی از مجموع ۳۲۴۰ آرای صحیح مأخوذه

۱۰ - در حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو محمدحسین فرهنگی با کسب ۱۸۸۶۴۲ رأی از و مسعود پزشکیان با کسب ۱۵۹۵۰۱ رأی و علیرضا منادی سفیدان با کسب ۱۵۴۳۸۸ رأی از مجموع ۵۸۸۴۳۲ آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و رضا رحمانی با کسب ۱۱۰۸۵۷ رأی و محمداسماعیل سعیدی با کسب ۱۰۵۷۶۰ رأی و میرهادی قرسیدرومیانی با کسب ۸۱۶۱۹ رأی و علی آجودان زاده با کسب ۷۶۶۰۷ رأی و رسول جلیل زاده با کسب ۷۵۷۱۱ و عشرت شایق با کسب ۷۲۰۳۹ رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

۱۱ - در حوزه انتخابیه بهبهان عزیزالله سالاری با کسب ۱۴۷۹۹ رأی و محمدباقر شریعتی با کسب ۱۲۶۱۳ رأی از مجموع ۸۵۲۴۷ رأی آرای صحیح مأخوذه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

به گزارش مهر بر اساس اطلاعیه شماره ۴۵ با توجه به نتایج جدید اعلام شده؛ از مجموع ۱۹۴ حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبینی که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند، به ۲۰۲ نفر می رسد.