کیهان نوشت:
گفت: سایت بالاترین که تحت مدیریت منوشه امیر اداره می شود بدجوری از دست خاتمی عصبانی شده و جوش آورده است.
گفتم: چه بهتر از این که رژیم کودک کش اسرائیل از شرکت او در انتخابات عصبانی شود؟
گفت: سایت منوشه امیر خطاب به گروههای اپوزیسیون نوشته است؛ چرا واقعیت را نمی گوئید؟ خاتمی با شرکت در انتخابات انگشت آبی خود را در چشم جنبش سبز فرو کرده است.
گفتم: باز هم چه بهتر از این که انگشتش را در چشم فتنه آمریکایی - اسرائیلی ۸۸ فرو کرده باشد.
گفت: نوشته است؛ دیگر به خاتمی امیدی نیست. وقتی در انتخابات شرکت می کند چرا هنوز هم فکر می کنید مخالف رژیم است؟!
گفتم: يارو شيشه رفته بود توي چشمش، داد زد و به رفيقش گفت؛ بيا اينو در بيار. رفيقش كه گيج شده بود گفت؛ چي رو در بيارم؟ شيشه رو؟ و يارو با عصبانيت گفت؛ خنگ خل و چل معلومه كه شيشه رو ميگم. پس فكر كردي صدات كردم كه اداي منو درآري؟!