به گزارش مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با تاخیر آغاز شد و علت این تاخیرعدم حضور نمایندگان به تعداد کافی برای آغاز جلسه بود.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای به که ریاست جلسه را برعهده داشت قبل از رسمی شدن مجلس طی سخنانی به نمایندگان توصیه کرد با توجه به اینکه انتخابات مجلس نهم با مشارکت بالای مردم برگزار شد، پس از آن نمایندگان انسجام و وحدت خود را حفظ و در مجلس از بیان صحبت های که واگرایی و ابهاماتی ایجاد کند، دوری کنند.

وی خواستار رعایت اخلاق نمایندگی شد.

روز گذشته سه تن از نمایندگان مجلس در نطق های میان دستور خود درباره تخریب های صورت گرفته علیه آنان در حوزه های انتخابیه گله کردند و به مباحث تخریبی انجام گرفته اشاره کردند.