به گزارش فارس، کلیات طرح یکفوریتی قانون وزارت نفت در جلسه علنی امروز مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را در خصوص این طرح ارائه دادند.

با وجود مخالفت دولت این طرح در نهایت با ۱۲۴ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.

طرح یکفوریتی قانون وزارت نفت ۱۷ ماده دارد که نمایندگان مجلس هماکنون مشغول بررسی این مواد هستند.