الیاس نادران در یادداشتی در سایت الف نوشت:

اختلاف میان اصولگرایان واقعی و ناکامی مقتدرانه و یک رنگ آنها برای رسیدن به مجلس، در حالی است که جریان موازی اصولگرائی با تمام قوت در حال شکل گیری است و به نظر میرسد پس از ناکامی های چند باره جریان انحرافی، اتاق فکر این نحله منحرف، تمام ظرفیت های خود برای تشکیل چنین جریان موازی را بکار گرفته است.

این جریان موازی توسط کسانی در حال شکل گیری است که نه اخراجی دولت بلکه جدا شده از دولت هستند و با ماموریت از راس گروه انحرافی، تشکیل جریان موازی اصولگرائی را کلید زده اند و البته در این راه نیز برخی ناآگاهانه و حتی با خوش نیتی همراه این جریان شده اند.

با تسامح و در بهترین حالت می توان گفت که نگاه این جریان موازی به مجلس نهم سکوی پرشی برای ریاست جمهوری است و البته در تحلیل نگران کنده تر بیم آن می رود که این جریان موازی به فراتر از ریاست جمهوری بیاندیشد. مقابله با شکل گیری چنین جریان خطرناکی باید در دور دوم انتخابات کلید بخورد .