مهرداد بذرپاش در توئیتی به سخنان رئیس جمهور واکنش نشان داد:

 

توئئیتر بذرپاش