به گزارش افکارنیوز، علی مطهری نماینده مردم تهران و طراح طرح سؤال از رئیس جمهور در گفتوگو با فارس با اشاره به بررسی این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور آثار خاص خود را دارد و چیز دیگری جایگزین آن نمیشود. تصور برخی از سؤال از رئیس جمهور، تصور نادرستی است.

وی با بیان اینکه سؤال از رئیس‌جمهور تنها یک پرسش و پاسخ است، افزود: بررسی سؤال از رئیس‌جمهور باعثتلطیف فضای سیاسی کشور و بهبود روابط دولت و مجلس می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: سؤال از رئیس‌جمهور برای کشور مفید است و باید آن را امری عادی تلقی کنیم.

مطهری با تأکید بر اینکه هیچکس قصد تخریب رئیسجمهور یا دولت را ندارد و اساساً نمایندگان به خاطر خدمات فراوان دولت چنین قدرتی ندارند، خاطرنشان کرد: سؤال از رئیسجمهور صرفاً اقدامی برای تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع ابهامات بوده و این کار برای مردم هم مفید است.