دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با رییس جمهور کشورمان