به گزارش افکار نیوز، مصطفی رضا حسینی در گفتگو با مهر با اشاره به نوع ادبیات رئیس جمهور در پاسخ به طرح سوال از رئیس جمهور گفت: همان طور که از قبل می دانستیم رئیس جمهور خود را برای پاسخ قانع کننده به مجلس آماده نکرده بود و به نوعی از جواب دادن به سوالات طفره رفت.

وی ادامه داد: رئیس جمهور به سفسطه پرداخت و نشان داد سوالاتی که در طرح مطرح کرده‌ایم به نوعی واقعیت دارد. ادبیاتی که رئیس جمهور به کار برد اهانت به مجلس، رئیس مجلس، نمایندگان و حتی به نوعی حمله به شهرداری بود.

این طراح سئوال از رئیس جمهور تاکید کرد: ادبیات به کار شده توسط رئیس جمهور در سراسر زمان سخنرانی توهین آمیز بود.