عباس پاپی زاده  با اشاره به بدعهدی های طرف اروپایی در اجرای برجام و رفتار متقابل ایران گفت: کاهش تعهدات برجامی توسط ایران که گام به گام انجام شد، به دلیل عدم اجرای تعهدات طرف اروپایی بود، اما باید دانست که کاهش تعهدات برجامی به معنای خروج ایران  از برجام نیست بلکه وادار کردن اروپایی برای اجرای تعهدات خود نسبت به توافق نامه هسته ای است.

اخبار سیاسی-  نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه اروپا به تعهدات برجامی خود نسبت به ایران پایبند نیست، از طرفی ایران را متهم به نقض برجام کرده و بیانیه پشت بیانیه بر علیه ایران صادر می کند و در هر بیانیه از خواست جدید خود سخن می گوید؛ درحالیکه ایران به هیچ یک از بیانیه های صادره توجهی نداشته و بر اساس برنامه ای مشخص و بر پایه بدعهدی های طرف مقابل، واکنش های هوشمندانه، سریع و عاقلانه انجام می دهد.

خواسته های اروپا از ایران غیر قابل قبول است

وی افزود: نقش آمریکا در بد عهدی های طرف اروپایی در اجرای برجام بر کسی پوشیده نیست، اما جای سوال دارد که چرا اروپایی ها سخن از شروع دور جدید مذاکرات با ایران به میان آورده و خواستار حل مسأله توان موشکی و دفاعی ایران همچنین حقوق بشر و سایر مسائل دیگر می زنند؛ درحالیکه اینگونه خواسته ها به هیچ وجه محلی از اعراب برای ایران نداشته و حنای آنها برای جمهوری اسلامی رنگی ندارد.

این نماینده مجلس در دوره دهم تصریح کرد: تا زمانی که اروپا خود را از سایه آمریکا خارج نکرده و بر بدعهدی خود در قبال اجرای برجام مصرانه پافشاری کند، ایران مسیر خود را پیش خواهد رفت و آن، مسیر کاهش تعهدات برجامی است که به طور قطع متضرر اصلی، کشورهای اروپایی خواهند بود.

شرایط برابر و احترام متقابل در فرایند مذاکره بسیار مهم است

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خاطرنشان کرد: ایران همواره بر مذاکره بر پایه احترام متقابل تاکید کرده و باید در شرایط برابر صورت گیرد؛ بنابراین برجام نشان داد که طرف مقابل دوگانه عمل می کند؛ لذا باید قبل از هر مذاکره ای با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار، هوشیارانه و با دقت تصمیم گرفت.