به گزارش افکارنیوز، اين عضو سابق مجمع تشخيص مصلحتنظام در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابي تركيب جديد مجمع تشخيص نظام ، اظهار داشت: اينكه اسم من اينبار در تركيب مجمع تشخيص مصحلت نظام نيست، جاي شكرگزاري دارد، چراكه داشتن مسووليت در نظام جمهوري اسلامي، بسيار دشوار است، بايد در عاقبت همه ما بابت مسووليتهايمان پاسخگو باشيم و من از مقام معظم رهبري از اين جهت كه اينبار مرا معاف كردند، تشكر ميكنم.

وي در مورد تركيب جديد مجمع نيز گفت: كساني كه اضافه شدهاند، از طيف اصولگرايان هستند. انتهاي پيام