به گزارش افکار نیوز به نقل از نسيم،محمدرضا میرتاجالدینی در ادامه افزود: بنای رئیسجمهور در پاسخ به سوالات نمایندگان ایجاد فضای صمیمانه بین دولت و مجلس پس از موفقیت بزرگ و پیرزوی در انتخاب نهم و همچنین قرار گرفتن در آستانه عید نوروز بود، این رفتار رئیسجمهور به منزله بیتوجهی به جایگاه مجلس نیست ولی ظاهرا برخی از پاسخهای رئیسجمهور عصبانی شدند و مجددا به دنبال فضاسازیهای جدید هستند.