به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحتنظام در ارزیابی ترکیب جدید مجمع تشخیص نظام ، اظهار داشت: اینکه اسم من اینبار در ترکیب مجمع تشخیص مصحلت نظام نیست، جای شکرگزاری دارد، چراکه داشتن مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی، بسیار دشوار است، باید در عاقبت همه ما بابت مسوولیتهایمان پاسخگو باشیم و من از مقام معظم رهبری از این جهت که اینبار مرا معاف کردند، تشکر میکنم.

وی در مورد ترکیب جدید مجمع نیز گفت: کسانی که اضافه شدهاند، از طیف اصولگرایان هستند.