به گزارش افکارنیوز،
 صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی امروز ( شنبه  ۲۱ دی) را در ادامه مشاهده می‌کنید.   

روایت دست اول از سیلی اول/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل ها/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه

روزنامه‌

روزنامه‌

روایت دست اول از سیلی اول/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل‌ها

روزنامه‌

روایت دست اول از سیلی اول/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل‌ها

روایت دست اول از سیلی اول/ جشنواره ای با عطر سردار دل ها/ بوی ننگ بوئینگ می آید/

روایت دست اول از سیلی اول/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل‌ها

روزنامه‌

روزنامه‌

روایت دست اول از سیلی اول/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل‌ها

روایت دست اول از سیلی اول/ بوی ننگ بوئینگ می‌آید/ یک حادثه، کلی شایعه/ جشنواره‌ای با عطر سردار دل‌ها