انجمن سیاست خارجی آمریکا در ادامه سلسله گزارشات خود با عنوان کلی "مانیتورینگ دموکراسی در ایران"، وضعیت اینترنت و اقدامات دولت ایران را در فضای سایبری بررسی کرده است.

به گزارش اشراف، انجمن سیاست خارجی آمریکا با انتشار گزارشی ویژه با عنوان " جنگ ایران در اینترنت "، وضعیت اینترنت در ایران، و اقدامات دولت را در این زمینه بررسی کرد. این انجمن که بولتن ویژه خود را با عنوان کلی " مانیتورینگ دموکراسی در ایران " منتشر می کند در آخرین شماره خود، درباره اینترنت ملی ایران، شورای جدید در امور فضای سایبری، حملات سایبری روی بی. بی. سی، مشارکت و یاری چین به ایران در زمینه اینترنت، و توجه جدید از سوی غرب به فضای سایبری ایران؛ مطلب منتشر کرده است.


در مقدمه این شماره که از سوی سردبیر آن منتشر شد آمده است: در طول بیش از دو سال گذشته، ترس از نفوذ غرب موجب شده تا جمهوری اسلامی برای محدودکردن، رصد و در نهایت کنترل دسترسی به فضای مجازی اقدامات زیادی نماید. دولت ایران برای نظارت بیشتر روی فضای مجازی، اقداماتی نظیر ایجاد اینترانت داخلی و وضع قوانین سخت گیرانه برای کاربران اینترنت نموده است که این فعالیتها موجب شده تا گروه گزارشگران بدون مرز ایران را " دشمن اینترنت " بنامد.