به گزارش افکارنیوز،

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: رد صلاحیت برخی افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی تاثیر بسیار بدی در گرایش مردم به سمت آن ها دارد و همچنین این افراد سعی می کنند با ایجاد تردید در نظرات شورای نگهبان ، آثار و طبعات رد صلاحیت ها را به شکلی کاهش دهند.

اخبار سیاسی- او ادامه داد: علت این کارها هم این است که بتوانند در انتخابات آینده حداقل یک اقلیتی در مجلس برای خودشان داشته باشند و آن را حفظ کنند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در تکمیل سخن خود یادآور شد: این تردید افکنی ها عمدتا برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان و همچنین در رابطه با ایجاد ترویج در صحت و درستی اقدام شورای نگهبان در بررسی صلاحیت هاست.

ترقی گفت: آن ها در واقع می خواهند با این کار  عدم یا کاهش حضور  خودشان در مجلس  آینده را توجیه کنند و اینطور وانمود کنند که علت عدم حضور در مجلس آینده  رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان بوده  و عدم رغبت مردم به آن ها در انتخابات نبوده است.