کیهان نوشت:

گفت: یک سایت ضدانقلابی به مهاجرانی اعتراض کرده است که چرا به عربستان رفته و با ملک عبدالله ملاقات کرده است؟!
گفتم: ای بابا! چرا در زندگی خصوصی افراد دخالت می کنند؟!
گفت: همین سایت نوشته؛ آقای مهاجرانی! شما برای زیارت که به عربستان نرفته بودی، پس آنجا چه کاری داشتی؟!
گفتم: شاید برای زیارت رفته بود!
گفت: خونه خرس و بادیه مس؟! پس چرا در مصاحبه خود اشاره ای به زیارت نکرده است!
گفتم: خب! برای زیارت شیطان رفته بود که موفق هم شد!
گفت: چه عرض كنم؟! از يارو پرسيدند؛ در سفر مكه، براي رمي جمرات هم رفتي؟ و طرف گفت؛ بعله كه رفتم! البته، خيلي سنگ به سر و صورتم خورد ولي هر طوري بود خودم رو بهش رسوندم و بوسيدمش!