به گزارشندای انقلاب،تعدادی از رسانه های جریان انحرافی با توجه به در پیش بودن روز ۲۹ فرودین مصادف با برکناری وزیر اطلاعات و آغاز خانه نشینی ۱۱ روز احمدی نژاد کوشیدند به حمله علیه اصولگرایان بپردازند.

این رسانه ها در وهله اول مدعی استعفاء وزیراطلاعات شده و در گام بعدی مدعی شدند که وی توسط رئیس جمهور برکنار نشده و این ماجرای ۱۱ روزه خانه نشینی سناریوی برای ایجاد تقابل دولت با نظام توسط اصولگرایان بوده است.