به گزارش افکارنیوز،

کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به گزارش آژانس در زمینه مسائل پادمانی در ایران گفت: متأسفانه یک بار دیگر، آمریکا و رژیم اسرائیل  در تلاش هستند تا روابط و همکاری های فعال و سازنده میان آژانس و ایران را با اعمال فشار به آژانس برای خروج از وظایف اساسنامه ای خود، با اخلال مواجه کنند.

اخبار سیاسی - وی افزود: ایران در حال جلوگیری  از ایجاد یک بدعت غیر اصولی و خطرناک در آژانس بین المللی انرژی اتمی است که می خواهد به مطالب جعلی سرویس های جاسوسی اعتباربخشی کند.

غریب آبادی ادامه داد: طرح هرگونه درخواست روشنگری یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی بر مطالب جعلی سرویس های جاسوسی از جمله رژیم صهیونیستی نه تنها در مغایرت با اسناد تاسیسی آژانس و نظام راستی آزمایی قرار دارد، بلکه هیچ تعهدی را نیز برای ایران در جهت اجابت این درخواست ها ایجاد نمی کند.

نماینده ایران تاکید کرد: چنانچه کشورها در مقابل اینگونه توطئه ها اقدامات بنیادین صورت ندهند، حاکمیت ملی آنها مخدوش خواهد شد.