به گزارش افکارنیوز،

بهروز کمالوندی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه آژانس درباره ایران دو گزارش ارائه داده است، گفت: علی القاعده باید یک گزارش توسط آژانس ارائه می‌شد و آن هم در خصوص برجام بود که به صورت دوره ای و هر سه ماه یک بار منتشر می شود. در این گزارش بخش های مختلف فعالیت هسته ای ایران از جمله میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه آب سنگین مورد بررسی قرار می گیرد. در این گزارش آمده است با توجه به اینکه ایران تعهدات برجامی خود را کنار گذاشته است، به سرعت مواد غنی شده افزایش پیدا می کند و تحقیق و توسعه نیز روی همه دستگاه ها در حال انجام است.

اخبار سیاسی - وی به گزارش دوم آژانس انرژی هسته ای اشاره کرد و افزود: این گزارش برای نخستین بار منتشر می شود و بر اساس آن، آژانس اصرار بر برخی درخواست‌های غیر اصولی و غیر حقوقی داشته است. در یک سال گذشته که آژانس چنین درخواست هایی داشته است، ایران جواب منفی داده است زیرا آنها تقاضای دسترسی به بعضی بخش‌ها را داشته اند در حالی که در پروتکل هسته ای و حتی در برجام توافق کرده ایم این کار انجام نشود.

معاون و سخنگوی سازمان انرژی هسته ای از درخواست آژانس برای دسترسی به نقاط حساس گفت و تصریح کرد: این درخواست آژانس مبانی حقوقی و اصولی ندارد و اساساً وظیفه کشورهای عضو آژانس این است که باید درباره مواد هسته ای خود گزارش دهند. ایران نیز در قسمت پادمانی گزارش می‌دهد و آنها روی گزارش ایران راستی آزمایی می‌کنند که البته ممکن است در راستی آزمایی به بخش های مشخص دسترسی داشته باشند.

وی افزود: اگر آژانس بخواهد به بخش هایی دسترسی داشته باشد، باید این درخواست ها و مدارک برای علل ضرورت دسترسی، اصالت داشته باشد و برای دسترسی نیز باید با کشور میزبان مذاکره کند و در صورت پذیرش کشور میزبان، تازه باید درباره ترتیبات و نوع بازرسی آن نیز مجدداً مذاکره کنند و البته بر اساس گزارش آژانس، کشور میزبان این حقوق را نیز دارد که اجازه دسترسی به آن بخش ها را هم ندهد.