برای احسان علیخانی باور پذیر نبود که وزیر بهداشت ساعت ۱۲ شب در حال کار و پیگیری مسایل مربوط به کرونا ست.
وزیر بهداشت در این روزهای کرونا پیگیر وضعیت بیماران است.