به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس مشغول بررسی مفاد امور دفاعی این لایحه بودند که نماینده اصفهان گفت: سهم بودجه دفاعی کشور در سال ۶۸، ۲۸درصد از کل بودجه کشور بوده است اما آن را به ۱۵درصد کاهش دادهاید. این چه کاری است که با وجود تهدیدات موجود بودجه دفاعی کشور را تقلیل میدهید؟

او سپس لحنی تهدید گونه به سخنانش داد و گفت: نگذارید بگویم که چه درصدهایی را در کمیسیون تلفیق مطرح می‏کردید! یا سهم بودجه دفاعی را در صحن علنی افزایش دهید یا اینکه در مصاحبه ای مذاکرات تلفیق را علنی میکنم!

ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه امروز را برعهده داشت و نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز بود با دستور قطع میکروفن کامران، گفت: تا ما داریم این مواد را تصویب می‌کنیم، شما بروید مصاحبه‌تان را بکنید و برگردید!