جمعي از قضات استان تهران با ارائهي شكوائيهاي به دادستان دادگاه ويژهي روحانيت از "محمد تقي رهبر" نمايندهي مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اهانت و هتك حرمت شكايت كردند.

به گزارش ایسنا، وی در این گفت و‌گو مدعی شده بود که خبرهای رسیده حاکی از این است کهرشوه‌گیری در سطح قضات افزایش یافته و این که مردم بارها با مراجعه به او اعلام کرد‌ه‌اند که فلان قاضی یا فلان رییس مجتمع از ما درخواست رشوه کرده و قضات حاضرند با گرفتن پول رای خود را تغییر دهند.

روابط عمومی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با تایید شکایت قضات شاغل در تهران از " محمدتقی رهبر " به ایسنا اعلام کرد: بر اساس این اعلام، جمعی از قضات تهران در شکوائیه‌ای به دادستان دادگاه ویژه روحانیت با ابراز نگرانی از طرح چنین مسائلی خواستار پیگرد قانونی و قضایی این نماینده مجلس شده‌اند.

بر اساس متن شكوائيهي ارايه شده به دادستان دادگاه ويژه روحانيت، اين قضات به جهت افترا، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين به سبب انجام وظيفهي قضايي به استناد مواد ۶۰۹ و ۶۹۸ قانون مجازات و با رعايت تعدد جرم و همچنين ماده واحدهي قانون استسفاريه نسبت به كلمهي اهانت و هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي قانون مجازات اسلامي سال ۷۹، تعقيب اين نماينده مجلس را خواستار شدهاند.