هیئت وزیران در جلسه 28 اردیبهشت 1399 به پیشنهاد وزارت نفت ، عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربور‌های مشابه را از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های همسایه تا پایان سال 1399 ممنوع کرد.

اخبار سیاسی - گفتنی است، محموله های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه می‌باشند.