به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه جمهوری، ظرف هفته جاري، رد شدن كليات بودجه سال ۹۱ كل كشور در مجلس در كميسيون تلفيق و سپس پذيرفته شدن آن در فرداي آن روز و تصويب دو فوريت نحوه استيضاح رئيسجمهور در روز سهشنبه و تصويب مسكوت گذاشتن آن در فرداي آن روز يعني چهارشنبه، اين سئوال را در اذهان ايجاد كرده كه مگر نمايندگان مجلس قبل از آنكه به يك طرح رأي بدهند درباره آن مطالعه نميكنند؟

قبلاً نيز مجلس هشتم دو مصوبه خود را پس گرفته بود!