به گزارش افکار نیوز،ابوالقاسم رئوفیان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: این اجلاس با هدف هماهنگی بیشتر بین اعضای جبهه تشکیل شده و البته باید دانست که جبهه ایستادگی تنها به خاطر برهه انتخابات شکل نگرفته بلکه این جبهه ایستاده است تا در راه حفظ ارزشها ایستادگی و نقشآفرینی کند.
رییس ستاد انتخابات جبهه ایستادگی گفت: اجلاس نمایندگان اختصاصی جبهه ایستادگی که در دور اول به مجلس راه پیدا کردهاند، همچنین کاندیداهای اختصاصی این جبهه که به دور دوم راه یافتهاند برگزار خواهد شد.