به گزارش افکارنیوز، احمد توکلی در گفتگو با فارس افزود: هنگامی که آقای مرتضوی با آقای زاکانی تماس گرفت، دکتر زاکانی کنار من بود.

وی تاکید کرد: مرتضوی برای کناره گیری قول داده و مستندات آن موجود است.

توکلی در مجلس گفته بود: اکنون نیز که پیامک سخنان میرتاجالدینی آمد، آقای مرتضوی زنگ زد و به ما گفت که من خانه نشسته ام و همانطور که به شما قول دادم، بر سر کار نمیروم بر قول خود هستم.