به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) با دو فوریت طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۹ آییننامه داخلی مجلس موافقت کردند.

متن طرح مذکور به شرح ذیل است:

مقدمه توضیحی:

تجربه اخیر سوال از رئیس‌جمهور که برای اولین بار در طول ۳۳سال عمر نظام جمهوری اسلامی انجام شد، ضعف‌های آیین‌نامه داخلی مجلس در این خصوص را نشان داد. با توجه به ضرورت بهره‌برداری از این تجربه و برای پاسخگویی به افکار عمومی و مرتبط شدن آثار عملی بیشتر بر سؤال رئیس‌جمهور، طرح دوفوریتی ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

طرح اصلاح مواد ۱۹۶و ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس.

ماده واحده - مواد ۱۹۶ و ۱۹۷آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

۱ - متن زیر جایگزین ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود:

ماده ۱۹۶ - بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم همه نمایندگان بخواهند درباره وظایف رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس‌مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت موضوع را به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌دهد. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.

پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم همه نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ - تعداد سؤالات نباید از ۵ سؤال بیشتر باشد.

تبصره ۲ - پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضاءها وجود ندارد.

۲ - متن ذیل جایگزین ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌شود:

ماده ۱۹۷ - رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر ۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر ۱ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند.

در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم، ابهامات سؤال کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود.

تبصره ۱ - پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.

چنانچه دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

تبصره ۲ - در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رئیس‌جمهور به عدد ۶ برسد، طرح استیضاح رئیس‌جمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

اسامی امضاءکنندگان این طرح به شرح ذیل است:

مصباحی مقدم، کواکبیان، علی مطهری نماینده تهران، محمدحسین مقیمی، حیدرپور، محمدتقی رهبر، طباطبایینژاد، گرانمایهپور، اکبرنژاد، علی مطهری نماینده شبستر، انصاری، علیرضا دهقانی، اولیا، سید فاضل موسوی، نصیری قیداری، یحییزاده، امیرحسین رحیمی، تابش، پزشکیان و دهقانی نماینده طرقبه.